KVKK Genel Aydınlatma Metni

Yürürlüğe giriş tarihi 01/10/2021

Entegreci Elektronik Oral Ünal (ŞİRKET) olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır.

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Ofisimiz, bağlı birimlerimiz ile alt taşıyıcılarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, nezdindeki görevliler tarafından şirketimiz adına alınan kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” Entegreci Elektronik Oral Ünal’dır.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Ofis, internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, mobil uygulamalarımız, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi ve alt veya üst taşıyıcılar vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

Entegreci Elektronik tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Müşterilere ait kişisel veriler, entegreci.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve şirkete ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere şirketin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği

• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

• Şirket ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

• Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları,

• 5653 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yeralan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

• Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

• Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

• İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• Kurumsal iletişim, lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

• Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi

• Şirket çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

• Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

• Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

• Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

• Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Ücret yönetimi

• Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

5. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d) Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

• ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

• Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

• Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Başvurularla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.